Terug naar het overzicht
2014

Trajectcontrole mammacarcinoom

De oncologische zorg voor patiënten met borstkanker is complex en uitdagend. Om te komen tot optimale zorg is het essentieel om Multidisciplinair samen te werken en continue in te spelen op de laatste ontwikkelingen en behandelmethoden. De afgelopen jaren worden er steeds strengere eisen gesteld niet alleen aan de kwaliteit van zorg maar ook aan de doorstroom tijden gedurende het zorgproces. Grofweg zijn er twee zorgprocessen te onderscheiden: het neo-adjuvante zorgproces en een zorgproces waarbij wij eerst primair opereren. Steeds vaker vindt aanvullende diagnostiek plaats om zo te komen tot de juiste volgorde en keuze van het zorgproces. Hierbij valt onder andere te denken aan stereotactische biopten, MRI en PET-CT scan. In de dagelijkse praktijk lijkt een spanningsveld te ontstaan tussen het stroomlijnen van aanvullende diagnostiek, om te komen tot het juiste zorgproces, en het behalen van de doorstroom tijden. Door uitloop tijdens de diagnostiek fase komt het soms voor dat de patiënt niet binnen de daarvoor gestelde eis van 35 dagen start met behandeling. Hierdoor komen de uitkomsten van prestatie indicatoren onder druk te staan. Het evalueren van de doorstroom tijden gebeurde tot nu toe achteraf. In de dagelijkse praktijk worden wij nog te vaak verrast door afwijkende doorstroom tijden. Het doel is dan ook om een instrument te ontwikkelen waarbij men het zorgproces van de patiënt met borstkanker continue op doorstroom tijden kan monitoren. Daarnaast heeft de professional overzicht in welke fase van het zorgproces de patiënt zich bevindt. Ook voor de patiënt wordt inzichtelijk gemaakt binnen welke tijdspanne het zorgproces plaats zal vinden.

Het doel • Het ontwikkelen van een meetinstrument waarbij men het zorgproces van de patiënt kan monitoren en bijsturen op doorstroom tijden. • Het meetinstrument geeft de patiënt inzicht binnen welke “globale” tijdspanne zijn zorgproces plaats zal vinden. • Doorstroom tijden worden behaald.

Voor meer informatie over de aanpak, begroting en een voorbeeld bestand “trajectcontrole” verwijzen wij u naar de bijlage.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee