Algemene voorwaarden

Prijsvraag Onco care challenge (sanofi-aventis Netherlands B.V.)


Sanofi-aventis Netherlands B.V. (hierna te noemen: Sanofi) is een farmaceutisch bedrijf. De kernactiviteiten van Sanofi bestaan uit klinische ontwikkeling, registratie, marketing, verkoop en distributie van geneesmiddelen op en zonder voorschrift. Daarnaast biedt Sanofi diagnostica, medische hulpmiddelen en Solutions (innovatieve zorgconcepten). BRONS + TEN KATE is een creatief bureau gespecialiseerd in farma en healthcare. Sanofi huurt BRONS + TEN KATE in voor de hosting en ontwikkeling van de website en bijbehorende materialen. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden.

1. PRIJSVRAAG


Een collectief/samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren heeft de mogelijkheid om een projectvoorstel in te zenden die het collectief/samenwerkingsverband graag in hun Instituut/Zorginstelling/Praktijk ten uitvoer zou willen brengen. Het moet gaan om een zorgverbeterende en/of medisch-wetenschappelijke prestatie waarmee het collectief/samenwerkingsverband zich kan onderscheiden van andere gegadigden (zie Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR).
Let daarnaast tevens op het volgende: gebruik in het projectvoorstel geen patiënt specifieke casuïstiek, noem geen namen en merken en bespreek geen behandelingen of behandelmethoden. Begroting van het project dient bij het projectvoorstel te worden toegevoegd.
Let op. Het projectvoorstel kan alleen via de website worden ingediend. Er zullen 3 prijzen worden uitgereikt, een eerste, tweede en derde prijs. Met elke prijswinnaar van de Onco care challenge wordt een sponsorovereenkomst gesloten.

2. JURY


De jury bestaat uit 4 juryleden. Indien juryleden dienstverleningswerkzaamheden voor Sanofi hebben verricht (zoals deelname aan een advisory board, of hebben opgetreden als spreker) worden deze vergoedingen (indien per kalenderjaar hoger dan € 500) opgenomen in het Transparantieregister Zorg (zie http://www.transparantieregister.nl ). Voor deelname aan de jury van de Onco care challenge ontvangen de juryleden geen vergoeding. De onkosten van de juryleden worden vergoed (evt. eten, drinken, reiskosten i.v.m. jurywerkzaamheden). Sanofi heeft geen betrokkenheid bij de keuze van de winnende projecten. Alle inzendingen worden, via de website direct naar de jury toegezonden (zie 3. Deelname). Vervolgens zal de jury projecten nomineren. Deze genomineerde projecten worden door de CGR getoetst (middels een adviesaanvraag door de jury aan de CGR. Hierbij zal de CGR de projectvoorstellen toetsen aan Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Indien de adviezen bij de CGR positief zijn zal door de Jury een winnaar voor de eerste, tweede en derde prijs worden gekozen. De prijs zal vervolgens in de vorm van een sponsoring worden uitgereikt volgens de in dit document beschreven voorwaarden.


3. DEELNAME


Bij inzending:

Het projectvoorstel moet o.a. de volgende informatie bevatten: doel project, beschrijving van het project, plan van aanpak, tijdslijnen etc. Daarnaast moet een begroting behorende bij het Project worden toegevoegd. Inzending moet afkomstig zijn van een collectief/samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren (zie ook 1. Prijsvraag). Een brief bij het voorstel en begroting namens het collectief/samenwerkingsverband (incl. handtekening(en)) moet worden bijgevoegd. Het Project moet voor 29 juni 2019 via de website www.oncocarechallenge.nl worden ingediend.
www.oncocarechallenge.nl; voor inzending van de projecten


4. PRIJS


De eerste prijs bestaat uit maximaal € 5.000,- excl. btw, de tweede prijs bestaat uit maximaal € 3. 000 excl. btw en de derde prijs bestaat uit maximaal € 2.000,- excl. btw. De prijs zal moeten worden besteed aan het winnende project.
Afspraken omtrent de sponsoring van het winnende project worden, voorafgaand aan de sponsoring, schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst bevat in ieder geval een precieze omschrijving van het winnende project/activiteit (inclusief de financiële onderbouwing) en van de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen. De begroting van het ingezonden Project vormt een bijlage bij deze overeenkomst. Het uitgekeerde bedrag zal niet hoger zijn dan de hoogte van de begroting.

Indien het winnende collectief/samenwerkingsverband binnen het termijn (in onderling overleg maar in beginsel binnen 1 jaar) van de gesloten sponsorovereenkomst geen uitvoer heeft gegeven aan het winnende project dan verliest de winnaar in beginsel het recht op de prijs.


5. UITSLAG


Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury zal voor 31 november 2019 de uitslag bekend maken. Mocht er vanwege onvoorziene omstandigheden de jury niet voor deze datum een winnaar kunnen aanwijzen houdt Sanofi het recht voor de datum van de uitslag te wijzigen. Deelnemers aan de prijsvraag zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

6. PRIVACY


Deelnemers aan de Onco care challenge gaan door middel van deelname akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zoals is opgenomen in de Data Privay Notice (link opnemen). Deelnemers gaan ermee akkoord gaat dat zijn of haar persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt aan media (waaronder radio, televisie en internet), wanneer de deelnemer een prijs ontvangt. Zie de Data Privacy Notice op de website inzake het verwerken van persoonsgegevens door Sanofi bij deelname aan de Onco care challenge.

7. ALGEMEEN


Door deel te nemen aan de prijsvraag Onco care challenge aanvaard je deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door Sanofi worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Sanofi behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de prijsvraag te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


8. DISCLAIMER


Sanofi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag. De Disclaimer van Sanofi is van toepassing.

 • * Een collectief/samenwerkingsverband
 • ** Beroepsbeoefenaren,
 • *** CGR richtlijnen
 • * Met collectief/samenwerkingsverband wordt bedoeld (…) samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, zoals maatschappen of andere rechts- of 2 samenwerkingsvormen, waarin beroepsbeoefenaren actief zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan stichtingen opgericht door artsen ter bevordering van nascholingsactiviteiten, zorggroepen of samenwerkende huisartsen met of zonder apotheker met uitzondering van FT(T)O’s. Ook in het geval waarin de beroepsbeoefenaren die gesponsord worden werkzaam zijn in dienstverband, en de feitelijke betaling van de sponsorgelden geschiedt aan de instelling die als werkgever van de beroepsbeoefenaar optreedt, zijn de sponsorregels van toepassing. (Art. 2.1 Toelichting Gedragsregels sponsoring).
 • ** (…) als beroepsbeoefenaren worden aangemerkt: Artsen, Apothekers, Tandartsen, Verloskundigen, Verpleegkundigen als bedoeld in artikel 36, 14e lid, onder d, van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg, Apothekersassistenten, Natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder d, van de Geneesmiddelenwet Zie Toelichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame Stichting CGR).
 • *** Met Verpleegkundigen (als bedoeld in artikel 36, 14e lid, onder d, van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg worden de volgende verpleegkundigen bedoeld):
  Het gaat om verpleegkundigen met de volgende BIG-registratie:
  Gespecialiseerde verpleegkundigen:
  Diabetes verpleegkundigen
  Long verpleegkundigen
  Oncologie verpleegkundigen
  Verpleegkundig specialisten (VS):
  VS acute zorg bij somatische aandoeningen;
  VS chronische zorg bij somatische aandoeningen;
  VS preventieve zorg bij somatische aandoeningen;
  VS intensieve zorg bij somatische aandoeningen;
  VS geestelijke gezondheidszorg.
  Physician assistants (PA)

  Deze zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA),
  zie: http://napa.artsennet.nl/Opleiding-Registratie-1/Register-inzien.htm Zie www.cgr.nl