ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijsvraag Onco care challenge 

 
Genzyme Europe B.V. (hierna te noemen “Sanofi”) is een farmaceutisch bedrijf. De kernactiviteiten van Sanofi bestaan uit klinische ontwikkeling, registratie, marketing, verkoop en distributie van geneesmiddelen.  

 

BRONS + TEN KATE is een creatief bureau gespecialiseerd in farma en healthcare. Sanofi huurt BRONS + TEN KATE in voor de hosting, ontwikkeling en onderhoud van dewebsite www.oncocarechallenge.nl (hierna te noemen “Website”). 

  

  1. PRIJSVRAAG 

Een collectief/samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren heeft de mogelijkheid om een projectvoorstel in te zenden die het collectief/samenwerkingsverband graag in hun Instituut/Zorginstelling/Praktijk ten uitvoer zou willen brengen. Het moet gaan om een zorgverbeterende en/of medisch-wetenschappelijke prestatie waarmee het collectief/samenwerkingsverband zich kan onderscheiden van andere gegadigden (zie artikel 6.5.4. Gedragscode Geneesmiddelenreclame). Er dient tevens te worden gelet op het volgende: gebruik geen patiënt specifieke casuïstiek, namen en merken,behandelingen of behandelmethoden in het projectvoorstel. Begroting van het project dient bij het projectvoorstel te worden toegevoegd. 

Het projectvoorstel kan alleen via de Website worden ingediend. Er zullen 3 prijzen worden uitgereikt, een eerste, tweede en derde prijs. Met elke prijswinnaar van de Onco care challenge wordt een sponsorovereenkomst gesloten.  

  1. JURY 

De jury bestaat uit 5 juryleden. Indien juryleden dienstverleningswerkzaamheden voor Sanofi hebben verricht, of hebben opgetreden als spreker) worden deze vergoedingen, indien per kalenderjaar hoger dan € 500, opgenomen in het Transparantieregister Zorg (zie http://www.transparantieregister.nl). Voor deelname aan de jury van de Onco care challenge ontvangen de juryleden geen vergoeding. Juryleden ontvangen een 0-uren contract. De onkosten van de juryleden worden vergoed (evt. eten, drinken, reiskosten i.v.m. jurywerkzaamheden). Sanofi heeft geen betrokkenheid bij de beoordeling van het projectvoorstel of keuze van de winnende projecten. Alle inzendingen worden, via de Website direct naar de jury toegezonden (zie 3. Deelname). Vervolgens zal de jury projecten nomineren. Deze genomineerde projecten worden aangeboden aan de compliancecommiessie van Sanofi. Zij toetst de projectvoorstellen aan Gedragscode Geneesmiddelenreclame en aan de 4 basisvoorwaarden van de Onco care challenge . Indien het advies positief is zal door de jury een winnaar (niet financeerbaar uit eigen middelen, geen commercieel oogmerk, niet gekoppeld met product) voor de eerste, tweede en derde prijs worden gekozen. De prijs zal vervolgens worden uitgereikt door de medische afdeling van Sanofi.  De Medische functie zal een contract voorbereiden ism. het ziekenhuis/instelling 

 

 

 

DEELNAME 

Bij inzending: 

Het projectvoorstel moet o.a. de volgende informatie bevatten: doel van het project, beschrijving van het project, plan van aanpak, tijdslijnen en begroting behorende bij het project etc. Inzending moet afkomstig zijn van een collectief/samenwerkingsverband[1] van beroepsbeoefenaren[2] (zie ook 1. Prijsvraag). Deelname gebeurt door het collectief/samenwerkingsverband dat deel moet zijn van een geregistreerde onderneming/organisatie (met hetwelk de overeenkomst wordt opgesteld).  

Een brief bij het voorstel en de begroting namens het collectief/samenwerkingsverband, (incl. handtekening(en)) moet worden bijgevoegd. Het projectvoorstel moet voor 1 juli 2022 via de Website www.oncocarechallenge.nl worden ingediend. 

  

  1. PRIJS 

De eerste prijs bestaat uit maximaal € 5.000,- excl. btw, de tweede prijs bestaat uit maximaal € 3. 000 excl. btw en de derde prijs bestaat uit maximaal € 2.000,- excl. btw. De prijs zal moeten worden besteed aan het project. 

Afspraken omtrent de sponsoring van het winnende project worden, voorafgaand aan de sponsoring, schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst bevat in ieder geval een precieze omschrijving van het winnende project/activiteit (inclusief de financiële onderbouwing) en van de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen. De begroting van het ingezonden project vormt een bijlage bij deze overeenkomst. Het uitgekeerde bedrag zal niet hoger zijn dan de hoogte van de begroting. Het uiteindelijk toekennen van de prijs is onder voorbehoud van een voltooide due diligence procedure op de onderneming/organisatie. Due dillegence wordt uitgevoerd door de medische afdeling/functie bij de genomineerde ziekenhuizen. Het uiteindelijk toekennen van de prijs is onder voorbehoud van een voltooide due diligence procedure op de onderneming/organisatie. 

 

  

Indien het winnende collectief/samenwerkingsverband binnen het termijn (in onderling overleg maar in beginsel binnen 1 jaar) van de gesloten sponsorovereenkomst geen uitvoer heeft gegeven aan het winnende project dan verliest de winnaar in beginsel het recht op de prijs. Na de termijn van de overeenkomst dient Sanofi een finaal budget te ontvangen. In geval de effectieve kosten lager zouden uitvallen dan de toegekende prijs dient het overschot te worden terugbetaald. 

  

  1. UITSLAG 

Eerst is er jury beraad, dan volgt er een uitslag, daarover kan niet worden gecorrespondeerd, 

De jury zal de uitslag bekend maken op de avond van de uitreiking, maar in ieder geval niet later dan 30 november 2022. Mocht vanwege onvoorziene omstandigheden de jury niet voor deze datum een winnaar kunnen aanwijzen, behoudt Sanofi het recht voor de datum van de avond van de uitslag te wijzigen. Deelnemers aan de prijsvraag zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

  1. PRIVACY 

Deelnemers aan de Onco care challenge gaan door middel van deelname akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Sanofi zoals is opgenomen in de  Privacybeleid op de Website. Deelnemers gaan ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt aan media (waaronder radio, televisie en internet), wanneer de deelnemer een prijs ontvangt. 

  

  1. ALGEMEEN 

Door deel te nemen aan de prijsvraag Onco care challenge aanvaard de deelnemer deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door Sanofi worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Sanofi behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de prijsvraag te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

  1. AANSPRAKELIJKHEID 

Sanofi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag. 

  

  

[1] Met collectief/samenwerkingsverband wordt bedoeld samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, zoals maatschappen of andere rechts- of 2 samenwerkingsvormen, waarin beroepsbeoefenaren actief zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan stichtingen opgericht door artsen ter bevordering van nascholingsactiviteiten, zorggroepen of samenwerkende huisartsen met of zonder apotheker met uitzondering van FT(T)O’s. Ook in het geval waarin de beroepsbeoefenaren die gesponsord worden werkzaam zijn in dienstverband, en de feitelijke betaling van de sponsorgelden geschiedt aan de instelling die als werkgever van de beroepsbeoefenaar optreedt, zijn de sponsorregels van toepassing. . 

[2] Als beroepsbeoefenaren worden aangemerkt: Artsen, Apothekers, Tandartsen, Verloskundigen, Verpleegkundigen als bedoeld in de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg, Apothekersassistenten, Natuurlijk persoon als bedoeld in de Geneesmiddelenwet.