Algemene voorwaarden

prijsvraag Onco care challenge (Sanofi-aventis Netherlands B.V.)

Sanofi-aventis Netherlands B.V. (hierna te noemen: Sanofi) is een farmaceutisch bedrijf. De kernactiviteiten van Sanofi bestaan uit klinische ontwikkeling, registratie, marketing, verkoop en distributie van geneesmiddelen op en zonder voorschrift. Daarnaast biedt Sanofi diagnostica, medische hulpmiddelen en Solutions (innovatieve zorgconcepten). BRONS + TEN KATE is een creatief bureau gespecialiseerd in farma en healthcare. Sanofi huurt BRONS + TEN KATE in voor de ontwikkeling van de website en bijbehorende materialen. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Prijsvraag


Een collectief/samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren heeft de mogelijkheid om een Projectvoorstel in te zenden die het collectief/samenwerkingsverband graag in hun Instituut/Zorginstelling/Praktijk ten uitvoer zou willen brengen. Op basis van de CGR richtlijnen moet het in te dienen Project aan de volgende voorwaarden voldoen (Gedragsregels Sponsoring en Toelichting SGR).

Het project betrekking heeft op innovatie en/of kwaliteit verbeterende activiteiten en Het project directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft en Het project niet of niet volledig op andere reguliere wijze wordt gefinancierd. De vraag voor het ondersteunen van het project mag niet geschieden uit persoonlijk winstbejag van de aanvrager: het geven van de ondersteuning mag geen rechtstreeks commercieel doel hebben. Let daarnaast tevens op het volgende: Geen patiënt specifieke casuïstiek Geen namen en merken noemen Geen behandelingen of behandelmethodes bespreken Begroting van het project dient te worden toegevoegd.

2. Jury


De Jury bestaat uit 5 juryleden. Indien juryleden dienstverleningswerkzaamheden voor Sanofi hebben verricht (zoals deelname aan een advisory board, of hebben opgetreden als spreker) worden deze vergoedingen (indien per kalenderjaar hoger dan € 500) opgenomen in het Transparantieregister Zorg (zie http://www.transparantieregister.nl ). Voor deelname aan de Jury van de Onco care challenge ontvangen de juryleden geen vergoeding. De onkosten van de juryleden worden vergoed (evt. eten, drinken, reiskosten i.v.m. jurywerkzaamheden). Sanofi heeft geen betrokkenheid bij de keuze van het winnende Project. Alle inzendingen worden, via de website direct naar de jury toegezonden (zie 3. Deelname). Vervolgens zal de jury drie Projecten nomineren. Deze genomineerde projecten worden door de CGR getoetst (middels een adviesaanvraag door de jury aan de CGR. Hierbij zal de CGR de beiden Projectvoorstellen toetsen aan Gedragsregels Sponsoring en Toelichting). Indien de adviezen bij de CGR positief zijn zal door de Jury een winnaar worden gekozen. De prijs zal vervolgens in de vorm van een sponsoring worden uitgereikt volgens de in dit document beschreven voorwaarden.

3. Deelname


Bij inzending:

Het projectvoorstel moet o.a. de volgende informatie bevatten: doel Project, plan van aanpak, tijdslijnen etc. Een begroting behorende bij het Project Inzending moet afkomstig zijn van een collectief/samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren (zie ook 1. Prijsvraag). Een brief bij het voorstel en begroting namens het collectief/samenwerkingsverband (incl. handtekening(en)) moet worden bijgevoegd. Deelnemers geven toestemming dat de naam van het collectief/samenwerkingsverband in samenhang met de naam van het Project en een omschrijving op de website www.oncocarechallenge.nl wordt gepubliceerd. Het Project moet voor 29 juni 2018 via de website www.oncocarechallenge.nl worden ingediend. Emailadres: www.oncocarechallenge.nl; voor inzending van de projecten

4. Prijs


Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. De prijs bestaat uit max. € 10.000 excl. Btw. De prijs zal moeten worden besteed aan het winnende Project. Indien het winnende collectief/samenwerkingsverband binnen het termijn (in onderling overleg maar in beginsel binnen 1 jaar) van de gesloten Sponsorovereenkomst geen uitvoer heeft gegeven aan het winnende Project dan verliest de winnaar in beginsel het recht op de prijs. Afspraken omtrent de sponsoring van het winnende project worden, voorafgaand aan de sponsoring, schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst bevat in ieder geval een precieze omschrijving van het winnende project/activiteit (inclusief de financiële onderbouwing) en van de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen. De begroting van het ingezonden Project vormt een bijlage bij deze Overeenkomst. Het uitgekeerde bedrag zal niet hoger zijn dan de hoogte van de begroting.

5. Uitslag


Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury zal voor 31 november de uitslag bekend maken. Mocht er vanwege onvoorziene omstandigheden de jury niet voor deze datum een winnaar kunnen aanwijzen houdt Sanofi het recht voor de datum van de uitslag te wijzigen. Deelnemers aan de prijsvraag zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

6. Privacy


De winnaars van een actie geven toestemming dat de naam van het winnende collectief/samenwerkingsverband in samenhang met de naam van het Project en/of een omschrijving van het winnende Project gebruikt mag worden door Sanofi voor interne en externe publicatie, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

7. Algemeen


Door deel te nemen aan de prijsvraag Onco care challenge aanvaard je deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Sanofi worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Sanofi behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de prijsvraag te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

8. Disclaimer


Sanofi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag. De Disclaimer van Sanofi is van toepassing.

 • Een collectief/samenwerkingsverband, ** Beroepsbeoefenaren, *** CGR richtlijnen
  Met collectief/samenwerkingsverband wordt bedoeld (…) samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, zoals maatschappen of andere rechts- of 2 samenwerkingsvormen, waarin beroepsbeoefenaren actief zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan stichtingen opgericht door artsen ter bevordering van nascholingsactiviteiten, zorggroepen of samenwerkende huisartsen met of zonder apotheker met uitzondering van FT(T)O’s. Ook in het geval waarin de beroepsbeoefenaren die gesponsord worden werkzaam zijn in dienstverband, en de feitelijke betaling van de sponsorgelden geschiedt aan de instelling die als werkgever van de beroepsbeoefenaar optreedt, zijn de sponsorregels van toepassing. (Art. 2.1 Toelichting Gedragsregels sponsoring)
  (…) als beroepsbeoefenaren worden aangemerkt: Artsen, Apothekers, Tandartsen, Verloskundigen, Verpleegkundigen als bedoeld in artikel 36, 14e lid, onder d, van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg, Apothekersassistenten, Natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder d, van de Geneesmiddelenwet Zie Toelichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame Stichting CGR).
  Met Verpleegkundigen (als bedoeld in artikel 36, 14e lid, onder d, van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg worden de volgende verpleegkundigen bedoeld): Het gaat om verpleegkundigen met de volgende BIG-registratie:
  Gespecialiseerde verpleegkundigen:
  Diabetes verpleegkundigen
  Long verpleegkundigen
  Oncologie verpleegkundigen
  Verpleegkundig specialisten (VS):
  VS acute zorg bij somatische aandoeningen;
  VS chronische zorg bij somatische aandoeningen;
  VS preventieve zorg bij somatische aandoeningen;
  VS intensieve zorg bij somatische aandoeningen;
  VS geestelijke gezondheidszorg.
  Physician assistants (PA)

  Deze zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA), zie: http://napa.artsennet.nl/Opleiding-Registratie-1/Register-inzien.htm Zie www.cgr.nl