Terug naar het overzicht
2014

Portaal Palliatieve zorg Midden-Brabant

Palliatieve zorg is multidisciplinair zorg, die zowel intramuraal als extramuraal gegeven wordt. Het is bij uitstek ketenzorg die 24 uur per dag, 7 dagen in de week gegeven moet worden. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat patiënten en naasten met veel vragen zitten die meer of minder urgent van aard zijn. Internet is een belangrijke bron van informatie. Echter in de palliatieve fase is goede samenwerking en adequate snelle hulp ook van groot belang. Daarom is het plan gerezen om een Portaal Palliatieve zorg te ontwikkelen, waar mensen terecht kunnen met vragen over palliatieve zorg in de regio Midden-Brabant. Dit portaal is bereikbaar via een website en een app. Achter dit portaal zit een multidisciplinair team uit de eerste, tweede en derde lijn. Door goede samenwerking in de hele keten van palliatieve zorgaanbieders is het mogelijk om snel informatie en advies op maat te geven.

Dit project omvat het ontwikkelen van een website en een app, fungerend als vernieuwende dienstverlening en ketensamenwerking ten behoeve van palliatieve patiënten, hun naasten, mantelzorgers en professionals in de regio Midden-Brabant. Het Portaal Palliatieve zorg zal vragen die betrekking hebben op alle dimensies van palliatieve zorg van bovengenoemde doelgroepen middels triage en hulpvraagverduidelijking toeleiden naar:

 • juist advies
 • juiste informatie
 • juiste zorg- en dienstverlening
 • juiste participatie Daarnaast zal onderzocht worden of een forum toegevoegde waarde heeft. Dit project wordt gedaan in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg Midden-Brabant.

Het beoogde resultaat is het ontwikkelen van een website en een app palliatieve zorg voor de regio Midden-Brabant. Deze website/app:

 • Bedient de palliatieve ketenzorg en wordt gedragen door participerende organisaties en instellingen van het Netwerk Palliatieve zorg Midden-Brabant
 • Zorgt voor effectieve afstemming en stroomlijning van informatie en advies
 • Voorziet in besluitvorming, waardoor onnodig lang doorbehandelen voorkomen kan worden
 • Stelt de eindgebruiker in staat om zelf de regie te voeren
 • Bevat informatiebuttons met altijd actuele informatie over palliatieve zorg
 • Is interactief
 • Is laagdrempelig en specifiek afgestemd op de eindgebruiker
 • Bevordert de onderlinge afstemming en coördinatie van zorgaanbieders

In de oriëntatiefase van dit project zal de vraag en wens van de eindgebruiker goed boven tafel moeten komen. Hiervoor zal een een groep eindgebruikers betrokken worden bij het ontwikkelen van de website/app. Dit zullen patiënten in de palliatieve fase, naasten, mantelzorgers en professionals zijn. Er wordt gebruik gemaakt van kleinschalige kwalitatieve methoden, zoals persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken. In de ontwerp- en planningsfase wordt een prototype van de website/app ontwikkeld en getest door de eindgebruikers. Daarnaast worden alle ketenpartners uit het Netwerk Palliatieve zorg Midden-Brabant betrokken bij de invulling van het portal en de samenwerking in de keten. Als de website/app operationeel is, zal er op diverse manieren aandacht op gevestigd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse media om alle eindgebruikers te bereiken. Er zal gebruik gemaakt worden van focusgroepen en enquêtes om ervaringen met het portaal in beeld te brengen. Evaluatie vindt plaats met de werkgroep op basis van de ervaringen.

Stappenplan:

 1. Formeren multidisciplinaire, transmurale werkgroep en een projectleider aanstellen
 2. Analyse vraag en wens eindgebruikers (patiënten, naasten, mantelzorgers en professionals)
 3. Onderzoeken of een forum toegevoegde waarde heeft
 4. Organisatie achter het Portaal Palliatieve zorg Midden-Brabant inrichten
 5. Prototype website en app ontwerpen
 6. Communicatie en pr, continue
 7. Website en app in gebruik nemen en ervaringen meten
 8. Evaluatie en zo nodig aanpassen van de website/app en organisatie daarachter

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee