Terug naar het overzicht
2015

Optimale behandelkeuze voor patiënt met prostaatkanker door uro-oncologische samenwerking

Er zal onderscheid gemaakt worden tussen (verminderd) functioneren ten gevolge van niet-prostaatcarcinoom gerelateerde co-morbiditeit ( bijv COPD, hartfalen, neurologische problematiek) en wel direct aan het prostaatcarcinoom gerelateerde co-morbiditeit (bijv pijn bij metastasen). In samenwerking met de afdeling klinische geriatrie zal een instrument worden ontworpen, gebaseerd op gevalideerde schalen ( G-8, IADL,TRST). Het instrument zal een ``kwetsbaarheidsscore`` opleveren, dat tijdens het MDO van dienst zal zijn bij het bepalen van de meest passende behandelopties. Doel van dit instrument zal zijn een nauwkeurige inschatting te geven van de klinische situatie van de patiënt bij wie een beleid gemaakt moet worden voor vervolgtherapie. Zo zal niet alleen geobjectiveerd worden wat patiënt nog allemaal wil, maar ook wat hij nog kan ondergaan om zijn doelen te bereiken.

De patiënt met uitgezaaide prostaatkanker wordt initieel behandeld met hormonale therapie. Indien er hierna progressie optreedt, spreken we castratie resistentie (CRPC: castratie resistent prostaatcarcinoom). Er zijn in deze situatie meerdere behandelopties mogelijk (afwachten, aanvullend hormonaal, chemotherapie, palliatieve zorg). Nauwkeurige beoordeling van de klinische toestand van de patiënt is een essentiële factor bij de vaststelling van de meest passende behandeloptie. Tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) dient de conditie en klinische toestand van de patiënt zo betrouwbaar mogelijk weergegeven te worden. Afhankelijk hiervan wordt mede bepaald of de patient in staat zal zijn bepaalde chemotherapeutische behandelschema`s te ondergaan, dan wel beter met verdere hormonale (minder ingrijpende) medicatie te behandelen of uitsluitend ondersteune nde palliatieve behandeling te ondergaan. Ook dient de klinische conditie van de patiënt bij wie aanvankelijk afgewacht wordt nauwkeurig periodiek gemonitord te worden, teneinde het optimale tijdstip van verdere behandeling te bepalen. Het actuele probleem in deze situatie is dat artsen vaak andere preferenties en trade-offs hebben dan patiënten; artsen DENKEN te weten wat het beste is voor de patiënt maar uit de literatuur blijkt dat patiënten heel andere factoren belangrijk vinden. De patiënt dient dus meer betrokken te worden bij deze besluitvorming, zijn voorkeuren/waarden dienen verhelderd te worden, het moet duidelijk zijn welke doelen een patiënt wilt bereiken en er dient een valide en objectieve, voor alle zorgverleners heldere inschatting gemaakt te worden van de kwetsbaarheid (frailty) van de patiënt. Hiertoe zal een meetinstrument ontwikkeld en getest worden dat naast leeftijd, comorbiditeit en algemene performance status een goede indruk geeft van de kwetsbaarheid van de patiënt. We kennen hiertoe de geriatric assessment, een screenings instrument dat een objectief beeld geeft van de situatie van de patiënt en zijn mogelijkheid diverse aanvullende behandelingen te ondergaan. Dit instrument zal gebruikt worden in combinatie met een CRPC keuzehulp waarin tevens de preferenties en doelen (wat wil ik in mijn leven nog doen/bereiken/behalen? Bv trouwdag kleindochter, wandelen door het bos, zus in Frankrijk opzoeken, nog eenmaal varen etc ). Deze keuzehulp is reeds ontwikkeld. De prijs zal hier niet aan besteed worden. Samenvattend: Wat wil de patiënt en wat kan patiënt ondergaan en hoe gaan we dit in kaart brengen? Essentieel is dat uroloog en oncoloog het instrument beiden van toegevoegde waarde vinden. Hiertoe wordt een valide “frailty test” ontwikkeld.

Prospectief zal de (aanvullende) waarde van dit instrument onderzocht worden, waarbij alle patiënten door de oncoloog beoordeeld zullen worden, zonder dat deze kennis heeft van de score. Geëvalueerd zal worden of de oncologische beoordeling tot andere inzichten leidt. Ontwikkeling zal plaatsvinden met de afdeling geriatrie (dr. H. Maas) en Medische Oncologie (dr. H van Riel) Het instrument zal deel uitmaken van een web-based keuzehulp CRPC, waarbij de juiste behandeling mede bepaald wordt aan de hand van de kwetsbaarheid en preferenties/doelen van de patiënt, ontwikkeld door urologen en oncologen samen. Het instrument zal ingezet worden tijdens het Multidisciplinair Overleg (MDO) waar gezamenlijk de diverse therapeutische opties worden bepaald. Het instrument zal vervolgens behulpzaam zijn bij het adviseren over de meest passende behandeling bij de individuele patiënt.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee